مطالب آموزشي متافيزيکي

قبل از هر چيز

اخطار

راهنما

مقدمه اي بر هاله

مانترا

مديتيشن

تمرين مديتيشن

ريلکسيشن

کنترل فکر

تمرينات کنترل ذهن

ذهن عميق تر و تمرکز

افزايش هوشياري

تجسم

افزايش قدرت تجسم

جادوي ذهن

روش کار

تنفس شکمي

تنفس انرژي زا

تنفس ريتميک

تمرين اتوژنيک يک

تمرين اتوژنيک دو

تمرين اتوژنيک سه

تمرين اتوژنيک چهار

تمرين اتوژنيک پنج

تمرين اتوژنيک شش

چاکرا

محل چاکراها

مراکز ذخيره انرژي

پاکسازي کانال هاي انرژي

تکنيک مانتراي چشم سوم

فعال سازي چاکراي دست و سر

مرحله اول

مرحله دوم

مفهوم انرژي

تجسم لامسه اي

فعال کردن چاکراها

بالا بردن انرژي

تحريک چاکراها با بالا بردن انرژي

تکنيک تومو

ديدن انرژي رواني

تغيير سطح آگاهي

روش هاي کاهش فرکانس مغز

استفاده از فرکانس مخصوص

تکنيک هماهنگ کننده

تکنيک رنگين کمان

ريلکس کردن ذهن

مديتيشن پيشرفته

تنفس ريتميک کيهاني

ريتم کيهاني شخصي

مانتراي هامينگ

ديد محيطي

استفاده از ديد محيطي

ديدن بدن اتري

هاله بيني

تقويت قدرت هاله بيني

انعکاس اشعه چشمي

توسعه قدرت روشن بيني

تکنيک هاي تحريک چشم سوم

حل مشکلات در طول خواب

هشياري در رويا

يادگيري خودهيپنوتيزم

خلسه

شارژ کالبد انرژي

تکنيک ميدل پيلار

دورنگري از طريق تله پاتي

تله پاتي بصري

تله پاتي سمعي

تله پاتي حسي

سايونيک

سايکوترونيک

تله کينزي

پيشرفت در تله کينزي

آغاز کار

تمرينات مقدماتي

انجام تله کينزي

سايکوکينزي

برون فکني

پيش نياز ها

تکنيک طناب

هشدارها

تلقينات مثبت

توجه به جزئيات

تنفس پاک کننده براي سلامتي

تنفس متناوب براي کنترل خلق

از بين بردن فشار هاي فيزيکي

استفاده از هر دو دست

تقويت قدرت در هفت روز

افزايش سلامتي

کاهش خواب

تقويت قدرت مغز